Pubg Mobile oyununda UC hilesini ücretsiz ve sınırsız olarak yapmak için alttaki linke tıklayın:
https://hile.fun/pubg-mobile-uc-hilesi/

Alimlerin İbn Teymiyye Hakkındaki Sözleri

Alimlerin İbn Teymiyye Hakkındaki Sözleri

Şeyhul İslam İbn Teymiyye'ye cahiller tarafından sayısız iftiralar atılmış olsa da kendisi hakkındaki alimlerin sözleri okunduğunda, İbn Teymiyye'nin ne kadar büyük bir ehli sünnet vel cemaat alimi olduğu anlaşılıyor.
DİKKAT: Bu sayfada; bazı alimlerin ve bazı kimselerin kendi eserlerinde İbn Teymiyye hakkında söylediklerini sizlere aktarıyoruz.

İbn Kesir dedi ki:
"Hadis toplamaya çalıştı. Tabakat yazdı. Hadis tespit etti, senelerce başkalarına hadis okuyup dinletti. Dinlediği her şeyi mutlaka ezberlerdi zeki bir kimseydi. Sonraları ilimle de iştigal etti. Tefsir de ve tefsire dair bilgilerde büyük alim oldu. Fıkıhta arif oldu. Anlatıldığına göre kendi zamanında ve diğer zamanlarda mezheplerin hükümlerini, fıkhi bilgilerini mezheplerin alimlerinden çok daha iyi öğrenmişti. Alimlerin ihtilafını, usul, füru, nahiv, lügat ve diğer akli ve nakli ilimlere dair hususları çok iyi bilirdi. Bir mecliste faziletli bir kimse kendisiyle herhangi bir ilme dair konuşma yaptığında, İbn Teymiyye'nin konuştuğu o ilimde mutlaka en büyük üstad olduğunu anlar, onun bu hususta derin bilgilere sahip olduğunu görürdü. Hadise gelince o, hadisin bayraktarlığını yapmış, hadisi muhafaza etmiş, sahih ve sahih olmayan hadisleri birbirinden ayırt etmiş, hadis ricalini iyi tanımış, bu hususta derin bilgilere vakıf olmuştu."
Hanefi mezhebinin meşhur âlimlerinden Bedruddin el-Ayni dedi ki:
"Kim onun kâfir olduğunu söylerse o (ibn teymiyye'yi tekfir eden) kâfir olur. Kim onu zındıklıkla itham ederse o (bu ithamı yapan) zındıktır. Bu sözler ona nasıl nisbet edilebilir? Onun kitapları her tarafta yayılmıştır ve onun kitaplarında sapıklık ve tefrikaya işaret eden hiçbir şey yoktur."
İbn Abdulhadi dedi ki:
"Rabbani bir imam, ümmetin müftüsü, ilim denizi, hafızların seyyidi, asrının eşsiz bir âlimi. Şeyhu'l-İslâm, Kur'an'ın tercümanı, zahidlerin önderi, abidler içinde sessiz, bid'atçıların düşmanı ve müçtehid imamların sonuncusu."
Hafız Zemlekani (727/1327) dedi ki:
"Beşyüz seneden beri hıfzı ondan daha kuvvetli olan birisi görülmemiştir."
Hafız el-Mizzi dedi ki:
"İbn Teymiyye'den daha iyi Kur'an'ı ve sünneti bilen ve en güzel şekilde onların yolundan giden görmedim" demiştir.
Yine Bedruddin el-Ayni dedi ki:
“Ona (ibn teymiyye'ye) dil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla ışık parıltısından rahatsız olan yarasaya benzer. Ona dil uzatanların tenkid edebilme özellikleri de yoktur, ışık saçıcı, dikkate değer düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Bunlar arasından onu tekfir edenlerin ise ilim adamı olarak kimlikleri belirsizdir, adları, sanları yoktur."
İbn Hacer el-Askalani dedi ki:
“Şeyhu’l-İslam İbn-i Teymiye kanaatlerini kabul edenin de, etmeyenin de çokça istifade ettiği bir kimsedir. Dört bir yana yayılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi Şemsuddin İbn Kayyım el-Cevziyye dışında şayet İbn-i Teymiye'nin hiçbir eseri bulunmasaydı dahi, bu bile İbn Teymiyye’nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en ileri derecede ortaya koyardı. Durum böyle iken bir de gerek akli, gerek nakli ilimlerde Hanbeli mezhebine mensup ilim adamları şöyle dursun, çağdaşı olan Şafîi ve diğer mezheblere mensup ilim adamları akli ve nakli ilimlerde oldukça ileri ve benzersiz olduğuna da tanıklık etmişlerdir.”
Muhammed b. Abdi’l-Berr eş-Şafîi es-Subkî dedi ki:
“İbni Teymiyye’ye cahil bir kimse ile yanlış kanaat ve görüşlere sahib bir kimseden başkası buğzetmez. Cahil bir kimse ne söylediğini bilmez, yanlış kanaat sahibi kimseyi ise sahib olduğu yanlış kanaat onu bilip tanıdıktan sonra hakkı söylemekten alıkoyar.”
Hasımlarından birisi olan Kemalu’d-Din b. ez-Zemelkanî eş-Şafîi dedi ki:
“Herhangi bir ilim dalına dair kendisine soru sorulacak olursa, onu gören ve onu dinleyen bir kimse, onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder ve bu seviyede kimsenin o ilmi bilmediğine hükmederdi. Diğer mezheblere mensub fukaha onunla birlikte oturduklarında kendi mezhebleri ile ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Herhangi bir kimse ile tartışıp da hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. İster şer’î ilimler olsun, ister başkaları olsun herhangi bir ilim hakkında söz söyledi mi mutlaka o ilim dalının uzmanlarından ve o ilmi bilmekle tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. Beşyüz yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis hıfzetmiş kimse görülmüş değildir.”
Aliyyul Kari dedi ki:
"'İbn Teymiyye el-Hanbelî en nihayetinde kafirler cehennemden çıkacaktır diyor' demek, ona atılmış bir iftiradır."
(er-Reddu ala Kailine bi Vahdetil Vücud, 86)
el-Birzâlî Ebu Muhammed el-Kasım b. Muhammed dedi ki:
“Hiçbir hususta arkasından yetişilemeyecek bir imamdı. İçtihad mertebesine ulaşmış ve müçtehidlerin şartları kendisinde toplanmıştı. Tefsirden söz etti mi aşırı derecedeki ezberleri dolayısıyla, güzel sunması ile herbir görüşe tercih zayıflık ve çürütmek gibi layık olduğu hükmü vermesiyle ve herbir ilme dalabildiğine dalması ile insanları hayrete düşürürdü. Huzurunda bulunanlar onun bu haline şaşırırlardı. Bununla birlikte o zühd, ibadet, yüce Allah’a yönelmek, dünya esbabından uzak kalıp, insanları yüce Allah’a davet etmeye de kendisini büsbütün vermiş bir kimse idi.”
Şemsuddîn Muhammed b. el-Harîrî el-Ensârî el-Hanefî (vefatı: 728 hicrî) dedi ki:
“Eğer İbn Teymiyye şeyhulislâm değilse kim şeyhulislâmdır?”
(er-Reddu’l-Vâfir, Rakam 18, sayfa 102.)
Ebu Haccac el-Mizzî (vefatı 742 hicri) dedi ki:
“Onun benzerini görmedim, kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah’ın kitabı ve Rasûlünün sünneti hakkında ondan daha bilgilisini, her ikisine ondan daha çok tabi olanı görmüş değilim.” Bir seferinde de şöyle demiştir: “Dörtyüz yıldan bu yana onun benzeri görülmemiştir.”
İbn Seyyidi’n-Nas (vefatı 734 hicri) dedi ki:
“Ben onu bütün ilimlerde pay sahibi gördüm. Nerdeyse sünnete dair bütün rivayetleri ezberlemişti. Tefsire dair söz söyledi mi bu işin sancağını yüklenmiş olduğu görülürdü. Fıkha dair fetva verdi mi en ileri noktaya ulaşmış olduğu, hadise dair konuştu mu hadis ilim ve rivayetinde oldukça ehil olduğu, mezheb ve fırkalar hakkında konuştu mu bu hususta ondan daha etraflı bilgi sahibi kimsenin görülemediği, onun ilerisinde bu hususların kimse tarafından idrâk edilemediği anlaşılırdı. Kısacası bütün ilim dallarında akranlarından ileri idi. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemiştir. Hatta kendisi bile kendisi gibisini görmüş değildir.”

Daha yeni Daha eski
Nedir.Me