Pubg Mobile oyununda UC hilesini ücretsiz ve sınırsız olarak yapmak için alttaki linke tıklayın:
https://hile.fun/pubg-mobile-uc-hilesi/

13 Maddede İbn Teymiyye Gerçekleri [Hayatı ve Sözleri]

İbn Teymiyye

Ehli Sünnetin Müctehid İmamı, Şeyh’ul İslam İbni Teymiyye Harran’da Hicri 661 yılının Rabiul Evvel Ayı onuncu gününde doğdu. (22 Aralık 1263) Künyesi "Ebu’l Abbas", lakabı Şeyh’ul İslam Takiy'ud Din’dir. Hicri 728'de Zilkade ayı yirminci gününde (26 Eylül 1328) pazartesi gecesi 67 yaşındayken, Dımeşk Kalesi'nde tutuklu olarak tutulduğu hapishanede vefat etti. Cenazesine katılanların sayısının 100.000 ila 200.000 arasında olduğu rivayet edilir.

Kısaca Şeyhul İslam İbn Teymiyye

İbn Teymiyye'ye sayısız iftiralar atılmıştır. Bunların hepsi müşrik, münafık, kafir kişilerin safsatalarıdır. Kısa kısa maddelerle açıklamak gerekirse,
İBN TEYMİYYE;
1. Ehli sunnet vel cemaat bir alimdir.
2. Kafirlerin uydurduğu gibi ölmeden önce HAK olan görüşlerinden dönmemiştir.
3. Kur'an ve hadis ehli olduğu için, uzun yıllarca hapsedilmiş ve işkencelere maruz kalmıştır.
4. Ashabın ve Ehl-i Beyt'in tümünü sever.
5. Sahabelerden herbirinin kadrinin ve faziletinin apaçık olduğunu söyler.
6. Kur'an ayetlerinde; tahrif yapmaz. Değiştirmez. Yalnızca onunla geleni söyler.
7. Kur'an ayetlerinin ALLAH tarafından gönderilen yüce bir vahiy olduğunu söyler.
8. Sadece der ki: Allah Celle Celaluhu böyle buyurdu ve Rehberimiz Muhammed Mustafa böyle dedi! Onların sözlerini asla tevil etmez!
9. Allah'ın sıfatlarına dair bütün ayetleri ilk emredildiği gibi kabul eder. İlk ve en hayırlı nesil olan selefi salihin naklettiği gibi ta'til ve tevil olmaksızın kabul eder.
10. Kur'anı arkasına itenlere yazıklar olsun der!
11. Bid'atlere tamamen karşı çıkar!
12. Döneminin tüm bidat ehlini, tasavvuf ehlini, oryantalistlerini, cehmiyyelerini, hadis inkarcılarını, tahrifçilerini, kelamcılarını, eşarilerini, maturidilerini, şialarını, rafizilerini, batini sufilerini, modernistlerini; gerek münazaralarla, gerek eserleriyle KUR'AN ve SÜNNET ile rezil etmiştir. Bu yüzden tüm hepsi İbn Teymiyye'ye düşmandır.
13. İşte o KURAN ve SÜNNET karşısında rezil olan bidat ehlinin torunları şu an (2021 yılı) hala daha İbn Teymiyye'ye iftiralar atmaktadır.

İbn Teymiyye Kimdir?

Fetva vermeye 19 yaşındayken başlayan İmam İbn Teymiyye'nin bütün hayatı; yeri geldiğinde kalemiyle, yeri geldiğinde mızrağıyla, kafirlerle savaşmakla geçmiştir. Devrinin selef (Peygamberimiz, sahabeler ve tabiin izinde) itikadının en büyük savunucusu olan İbn Teymiyye, İslam'ı bütün siyasi baskılardan, şirk, bidat ve hurafelerden korumak üzere büyük bir mücadele vermiştir. Ömrü; savaş ve cihad meydanlarında, zindanlarda ve eser yazarak geçmiştir. Sufilere, felsefecilere, kelamcılara ve şiilere karşı her şekilde mücadele vermiş ve Allah'ın izniyle hepsini rezil rüsvâ etmiştir. Sayısız eseri vardır. Eserlerini hadis, akaid, fıkıh, tefsir alanlarında yazmış ve sufilere, şiilere, felsefecilere ve kelamcılara karşı çok sayıda reddiye kaleme almıştır. Bu yüzden bunlar üzerinden asırlar geçse de hala İbn Teymiyye'ye düşmanlık yapmakta ve şeyhin ismini görünce adeta kuduz hayvan gibi kudurmaktadırlar. Hayatının her anında bu mülhidlerin saldırısına uğrayan İbn Teymiyye, öldükten sonra da bu zındıkların saldırı ve iftiralarına maruz kalmaya devam etmektedir.

İbn Teymiyye Talebeleri

İbn Teymiyye'nin ailesi de ilimle uğraşmıştır. Hanbeli mezhebi büyük alimlerinden olan büyük babası, babası ve kardeşi buna örnektir. Kendisi döneminin birçok önemli aliminden ders almıştır. Ayrıca İbni Kayyım, Zehebi, İbni Kesir, İbnu Abd'il Hadi ve İbni Müflih başta olmak üzere çok fazla meşhur talebe yetiştirmiştir.

İbn Teymiyye Eserleri

Eserlerinin tamamı günümüze kadar ulaşamamıştır. Akaid konusunda bugüne ulaşmış yaklaşık 20 risalesi mevcuttur. Bu risalelerinin bir kısmı ile bâzı küçük kitaplar, Mecm'uatü'r-resâil ismi altında basılmıştır. Hristiyanlara İslâm dinini anlatmaya çalıştığı ve çeşitli Hristiyan doktrinlerini eleştirdiği el-Cevabu's-sahih limen beddele dine'l-Mesih isimli ünlü bir eseri vardır. Fıkıh konusunda birçok eseri bulunur, risalelerinden bir kısmı Mecm'uatü'l-fetâva ismi altında basılmıştır. Siyasî konularda es-Siyasetu'ş-Şer'iyye fî İslâhi'r-Râî ve'r-Ra'ıyye ve el-Hisbe fi'l-İslâm en önemli eserleridir. Bunların dışında Tefsir, Akaid, Hadis, Fıkıh, Mantık ve Cedel, Sufilere Reddiye, Şiilere Reddiye, Kelam ve Felsefecilere Reddiye, Siyaset, Hristiyanlara Reddiye konularında çeşitli eserleri vardır. Nakdu'l mantık ve Şia Rafiziler'in görüşlerini çürütmede en sahih kaynak olan Minhâc'ûs-Sünne en-Nebeviyye ünlü eserlerindendir. Ayrıca toplu şekilde yayınlanan fetvaları ve risaleleri de bulunmaktadır.

İbn Teymiyye Sözleri

Alttaki sözlerin tamamını İbn Teymiyye (rahimehullah) söylemiştir.
Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki; ben cennetimi ve gülistanımı yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem sürekli benimle birliktedir; benden bir an olsun ayrılmaz. Benim hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet, sürgün edilmem ise seyahattir!
"...İ'tikâd'a gelince; (Bu konu) ne benden, ne de benden (ilimce) daha büyük birinden alınır. Bilakis, (İ'tikâd'a tealluk eden konular) Allah'tan, Rasûl'ünden ve Ümmet'in Selefi'nin üzerinde icmâ ettiği şeyden alınır."
(Mecmû'u-l Fetâvâ, 3/161)
“Her kim Kur’anı veya hadisi sahabe ve tabiin tarafından bilinmeyen bir şekilde açıklarsa o kimse Allah’a iftira etmiş, Allah’ın ayetleri konusunda haktan yüz çevirmiş ve sözü yerinden çıkarmıştır. Bu zındıklık ve ilhad kapısını açmaktır. Bunun da batıl olduğu İslam dininde zorunlu olarak bilinir.”
(Mecmuu’l-Fetava 13/243)
"Dünyada müminin kalbinden daha azim ve daha çok hayır ihtiva eden başka bir şey yoktur."
(el-Fetevâ 16/294)
"Kim şeriata muhalif önderleri severse, aynı şekilde o cehenneme girdiğinde onunla birlikte girer."
(Mecmû'ul Fetâvâ 18/315)
“Hakka boyun eğmekten büyüklenen kimse bâtıla boyun eğmekle müptela olur.”
Mecmuu’l‐Fetava 5/36
"Allah’ın kelamına ve Rasulü’nün kelamına aklıyla kulak veren, kalbiyle tedebbür eden kimse onda, başka bir nazım veya nesir sözde bulamadığı anlayış, lezzet, hidayet, kalplere şifa, bereket ve faydayı bulur.”
(İktidau’s‐Sırati’l‐Mustakim 1/284)
"Mü’min, diğer mümine karşı biri diğerini yıkayan iki el gibidir. Bazı kirler ancak bir tür sertlikle giderilir. Lakin bu temizlik için şarttır. Bununla beraber bu sertliği övmeyiz.”
(Mecmuu’l‐Fetava 28/53)
"Kalpler için, Allah sevgisinden daha sevimli ve hoş bir şey yoktur. Aynı zamanda O'nun sevdiği ve hoş bir şey yoktur. Aynı zamanda O'nun sevdiği şeylerle O'na yaklaşmaktan daha güzel ve sevimli bir şey yoktur. Ancak Allah sevgisi, O'nun sevgisinin dışında kalan tüm şeylerin sevgisinden uzak kalmakla sağlanır. İnsan Allah sevgisinin dışındaki tüm sevgilere sırt çevirmelidir ki, Allah sevgisi mümkün olabilsin. İşte bu "Lâ İlâhe İllallah" gerçeğidir. Bu İbrahim Halil (a.s) ile diğer tüm Peygamberlerin -Allah'ın salât ve selamı onlara olsun-dinidir."
[Mecmû'u'l-Fetâvâ 18/132]
"İlmin ince meselelerinde yapılan hata bağışlanmıştır. Bu itikadi meselelerde de olsa böyledir. Eğer öyle olmasaydı ümmetin faziletlilerinin çoğu helak olmuştu."
Feteva 20/165
"Fakihlerin mezhebine ve kendilerinin kelamlarını tefsir eden ifadelerine ve usullerinin gerektirdiği bakış açısına müracaat etmeden, genel söylenmiş sözlerinden almak, kişiyi çirkin görüşlere sürükler."
es-Sarimu'l-Meslul 2/512
Şeyhu'l İslâm İbnu Teymiyye (rahmetullâhi aleyh) der ki:
"Şeytan yol kesici bir haydut konumundadır. Kul; her Allah'a doğru yürüyüşe başlamak istediğinde, şeytan onun yolunu kesmeyi arzular. Bundan ötürü seleften bazılarına şöyle denilmiştir: Yahudiler ve Hristiyanlar; Bize (şeytan tarafından) hiç vesvese gelmiyor, derler. Seleften olan da der ki: Zaten harap olmuş bir eve şeytan daha ne yapsın ki?"
Mecmuul Fetâva (22/608)
Emr-i bi'l-mâruf ve nehy-i ani'l-munker hakkında şöyle demiştir:
Şu üç şeyin dışına çıkmaz:
1) İlim
2) Yumuşaklık
3) Sabır

-İlim iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktan önce gelir
-Yumuşaklık onunla beraberdir
-Sabır ise ondan sonradır

el-İstikame 2/233
“En büyük keramet istikametten ayrılmamaktır.”
(el‐Mustedrak Ala Mecmui’l‐Fetava 1/129)

Şeyhul İslam İbn Teymiyye'nin Tam İsmi

Tam ismi; Takiy'ud Din Ebu'l Abbas Ahmed bin Şihab'u Din Ebu'l Mahasin Abd’ul Halim bin Mecd'ud Din Ebi'l Berekat Abd’us Selam İbn Abdullah ibni Ebi'l Kasım Muhammed İbnu'l Hıdır ibni Muhammed ibnu'l Hıdır İbn Ali ibni Abdullah İbn Teymiyye’dir.

Allah (azze ve celle) ona rahmet etsin.

Etiketler: Şeyh’ul İslam İbni Teymiyye • Eserleri • İbn Teymiyye Sözleri • Kimdir? • Ehli Sünnet midir? • Kitapları
Alıntı yaptığımız kaynaklar: İbn Teymiyye Kendi Eserleri, Alimlerin Kendi Eserlerinden İbn Teymiyye Kısımları


Daha yeni Daha eski
Nedir.Me