Lâ ilâhe illAllah sözü kadar iblisin belini kıran başka bir şey yoktur

Susan Kazanır!!!

Talha bin Ubeydullah der ki:

Ahmed bin Hanbel ile beraber gemiye bindim. O; sürekli susardı. Konuştuğu zaman da sadece: “Allah’ım! Canımızı İslam ve sünnet üzere al.” derdi.

Tabakâtu’l Hanâbile – 1/171


Sufyân es-Sevrî (rahimehullah) dedi ki:

“Lâ ilâhe illallah sözü kadar iblisin belini kıran başka bir şey yoktur.”

Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ

Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Kim nefsinden veya hevasından bir iş ortaya koyarsa, Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onun üzerinedir. Onun farz ve nafile (amelleri) kabul olmaz.”

(Musnedi İshak b. Rahuve, sh: 173, Hadis no: 395)